Category: Obec Hranovnica oznamuje

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky...

Oznamy Základnej školy v Hranovnici

Riaditeľka Základnej školy v Hranovnici oznamuje  žiakom a rodičom žiakov Základnej školy v Hranovnici rozpis odovzdávania študijných materiálov žiakom podľa jednotlivých tried. Tento rozpis je zverejnený aj na webovej stránke základnej školy a na...

Oznamy Základnej školy v Hranovnici

Usmernenie k prihláškam na stredné školy Postup pri podávaní prihlášok na stredné školy: Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje do 15. mája 2020. Prihlášku vyplňuje výchovný poradca na základe údajov...