Materská škola, ul. Hviezdoslavova

Poloha na mapeMaterská škola, ul. Hviezdoslavova
Hviezdoslavova 325/33
059 16 Hranovnica

tel.: 052 / 77 95 236
e-mail: materska.skola1@hranovnica.sk

Vedenie materskej školy:
Riaditeľka školy: Bc. Lucia Vallušová
Konzultačné hodiny: 11.00 – 12.00 hod.

Prevádzkový čas v MŠ: 6.45 – 16.30 hod.

Zamestnanci materskej školy:

 • Mária Greňová, triedna učiteľka v triede „Mravčekov“
 • Mgr. Katarína Lišuchová, učiteľka v triede „Mravčekov“
 • Mgr. Jana Hradecká, triedna učiteľka v triede „Včielok“
 • Janka Huceľová, upratovačka

Rada materskej školy:

 • Mária Greňová – predseda Rady MŠ (za pedagogických zamestnancov)
 • Alena Vallušová (za prevádzkových zamestnancov)
 • Angelika Šavelová (za rodičov detí)
 • Ján Bies (za zriaďovateľa)
 • Daniel Šarišský (za zriaďovateľa)

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským
(publikované 23.3.2021)

Charakteristika materskej školy

Materská škola je dvojtriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od veku 2 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je možnosť poskytnúť deťom aj poldenný pobyt. Objekt materskej školy je prízemná budova s veľkým priestranným dvorom s dvoma pieskoviskami a ďalším vybavením. Budova má dva samostatné vchody. Prvý je určený pre mladšie deti, nachádza sa tu trieda „Stonožiek“, chodba, šatňa, spálňa, hygienické zariadenie a riaditeľňa. Druhý vchod je určený do triedy „Lienok“, spálne, šatne a hygienického zariadenia pre staršie deti. Nachádza sa tu aj kuchyňa, sklad potravín, sklad učebných pomôcok a miestnosť pre prevádzkových zamestnancov. Vnútorné priestory sú vybavené nábytkom, hračkami a ostatným zariadením zodpovedajúcim vývinovým osobitostiam detí predškolského veku. Vnútorné priestory tried sú vymedzené zvlášť na voľný priestor a spoločné pohybové aktivity a priestor pre hry a pracovné aktivity, ktorý je vybavený účelovo a slúži na spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno – vzdelávaciu činnosť.

Prijímanie detí do materskej školy prebieha v rámci uplatňovania kompetencie riaditeľkou stanovené v § 28 ods. 19 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a § 3 vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z. v materskej škole.

Výchovno – vzdelávacia činnosť

Pracujeme podľa učebných osnov vlastného Školského vzdelávacieho programu „Bocianik“, vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Hlavným zameraním materskej školy je skvalitňovať environmentálnu výchovu, zameriavať svoje ciele na ochranu a tvorbu životného prostredia, prostredníctvom vhodných edukačných aktivít, hier, vychádzok, pestovať u detí správne návyky a postoje k životnému prostrediu, hľadať najvhodnejšie spôsoby, prírodu chrániť a vytvárať si k nej kladný vzťah. Zapájame sa do projektu obce pri triedení odpadu, deti aktivizujú rodičov do zberu tetrapakov v MŠ. Vo výchovno – vzdelávacej činnosti plníme stanovené ciele vyváženým striedaním činností, aktivít a vytváraním dostatočného priestoru pre hru. Rešpektujeme pritom individuálne potreby, schopnosti a záujmy detí. Kreativitu a nadanie deti prezentujeme prostredníctvom súťaží, výstav, kultúrnych a spoločenských akcií a vystúpení nielen v rámci našej obce, ale aj v rámci okresu.

Súvisiace dokumenty:

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy za šk. rok 2017/2018


Školská jedáleň

Alena Vallušová
vedúca školskej jedálne

tel. 052 / 381 11 32
e-mail: skolska.jedalen@hranovnica.sk

Agenda:

 • koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky, zabezpečovanie výroby jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie,
 • kompletná agenda v oblasti školského stravovania, vedenie evidencie stravníkov, evidencie príjmov za stravovanie a evidencie výdajov a úhrady faktúr, vyúčtovanie školskej jedálne
 • prijímanie prihlášok a zápisných lístkov na stravovanie
 • riešenie sťažností a pripomienok stravníkov

Hlavná kuchárka: Zuzana Rusnačková
Pomocná sila: Mária Fábryová

Hlavnou náplňou školskej jedálne je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu pre žiakov a zamestnancov. Sme zapojení do celospoločenského programu podpory zdravia „Školské ovocie“ dotované EÚ a do programu „Mliečny program“ dotované EÚ.

V školskej jedálni ponúkame pre deti desiate, obedy a olovranty. Stravné sa platí mesiac dopredu k 15. dňu v mesiaci prevodom na účet školskej jedálne SK64 5600 0000 0034 4994 7011 alebo poštovou poukážkou (na vyžiadanie u vedúcej ŠJ). Prvú splátku je možné zrealizovať v mesiaci august 2019 vo výške 27,40,- € alebo v mesiaci september poslať 2x – teda sumu 54,80,- € . Do poznámky poprosíme uviesť meno, priezvisko dieťaťa a mesiac za ktorý stravu uhrádzate. Preplatok stravného je vrátený 1x ročne a to v mesiaci august.

Denný poplatok za odobraté jedlo je:

 • desiata: 0,34,- €
 • obed: 0,80,- €
 • olovrant: 0,23,- €

Spolu: 1,37,- €

Termín úhrady platby stravného za predškoláka v zálohovej platbe 30,- € polročne a to:

 • do 15. septembra 2019: 30,- €
 • do 15. januára 2020: 30,- €

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred a to najneskôr do 12.00 hod. na t.č. 052 / 38 11 132. V prípade, ak nebude dodržaný tento termín, náklady na stravu za daný deň hradí v plnom rozsahu rodič.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje! V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára od 11.00 do 11.30 hod.