Materská škola, ul. Hviezdoslavova

Poloha na mapeMaterská škola, ul. Hviezdoslavova
Hviezdoslavova 325/33
059 16 Hranovnica

tel.: 052 / 77 95 236
e-mail: materska.skola1@hranovnica.sk

Vedenie materskej školy:
Riaditeľka školy: Bc. Lucia Vallušová
Konzultačné hodiny: 11.00 – 12.00 hod.

Prevádzkový čas v MŠ: 6.45 – 16.30 hod.

Zamestnanci materskej školy:

  • Mária Greňová, triedna učiteľka v triede „Mravčekov“
  • Mgr. Katarína Lišuchová, učiteľka v triede „Mravčekov“
  • Mgr. Jana Hradecká, triedna učiteľka v triede „Včielok“
  • Janka Huceľová, upratovačka

Rada materskej školy:

  • Mária Greňová – predseda Rady MŠ (za pedagogických zamestnancov)
  • Alena Vallušová (za prevádzkových zamestnancov)
  • Angelika Šavelová (za rodičov detí)
  • Ján Bies (za zriaďovateľa)
  • Daniel Šarišský (za zriaďovateľa)

Charakteristika materskej školy

Materská škola je dvojtriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od veku 2 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je možnosť poskytnúť deťom aj poldenný pobyt. Objekt materskej školy je prízemná budova s veľkým priestranným dvorom s dvoma pieskoviskami a ďalším vybavením. Budova má dva samostatné vchody. Prvý je určený pre mladšie deti, nachádza sa tu trieda „Stonožiek“, chodba, šatňa, spálňa, hygienické zariadenie a riaditeľňa. Druhý vchod je určený do triedy „Lienok“, spálne, šatne a hygienického zariadenia pre staršie deti. Nachádza sa tu aj kuchyňa, sklad potravín, sklad učebných pomôcok a miestnosť pre prevádzkových zamestnancov. Vnútorné priestory sú vybavené nábytkom, hračkami a ostatným zariadením zodpovedajúcim vývinovým osobitostiam detí predškolského veku. Vnútorné priestory tried sú vymedzené zvlášť na voľný priestor a spoločné pohybové aktivity a priestor pre hry a pracovné aktivity, ktorý je vybavený účelovo a slúži na spontánne hry detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno – vzdelávaciu činnosť.

Prijímanie detí do materskej školy prebieha v rámci uplatňovania kompetencie riaditeľkou stanovené v § 28 ods. 19 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a § 3 vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z. v materskej škole.

Výchovno – vzdelávacia činnosť

Pracujeme podľa učebných osnov vlastného Školského vzdelávacieho programu „Bocianik“, vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Hlavným zameraním materskej školy je skvalitňovať environmentálnu výchovu, zameriavať svoje ciele na ochranu a tvorbu životného prostredia, prostredníctvom vhodných edukačných aktivít, hier, vychádzok, pestovať u detí správne návyky a postoje k životnému prostrediu, hľadať najvhodnejšie spôsoby, prírodu chrániť a vytvárať si k nej kladný vzťah. Zapájame sa do projektu obce pri triedení odpadu, deti aktivizujú rodičov do zberu tetrapakov v MŠ. Vo výchovno – vzdelávacej činnosti plníme stanovené ciele vyváženým striedaním činností, aktivít a vytváraním dostatočného priestoru pre hru. Rešpektujeme pritom individuálne potreby, schopnosti a záujmy detí. Kreativitu a nadanie deti prezentujeme prostredníctvom súťaží, výstav, kultúrnych a spoločenských akcií a vystúpení nielen v rámci našej obce, ale aj v rámci okresu.