Materská škola, ul. SNP

Materská škola, ul. SNPPoloha na mape
SNP 219/148
059 16 Hranovnica

tel.: 052 / 77 95 132
e-mail: materska.skola2@hranovnica.sk

Vedenie materskej školy:
Riaditeľka školy: Pavla Chovanová
Konzultačné hodiny: 7.00 – 8.00 hod., 12.00 – 12.30 hod.
e-mail:
riaditelms2@hranovnica.sk

Prevádzkový čas: 7.00 – 12.30 hod.

Zamestnanci materskej školy:

  • Lenka Šifrová – učiteľka
  • Mgr. Petra Bojková – sociálny pedagóg
  • Lucia Muchová – pedagogický asistent
  • Denisa Pačajová – pedagogický asistent
  • Mária Pačanová – upratovačka

Rada materskej školy: 

  • Lenka Šifrová – predseda Rady MŠ (za pedagogických zamestnancov)
  • Mária Pačanová (za nepedagogických zamestnancov)
  • Mária Pačanová (za rodičov detí)
  • Ing. Martin Valluš (za zriaďovateľa)
  • Miroslav Pačan (za zriaďovateľa)

Charakteristika materskej školy

Materská škola je dvojtriedna. Poskytuje poldennú starostlivosť deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Materská škola sa nachádza v novopostavenej modernej budove s veľkými priestrannými triedami. Vnútorné priestory sú vybavené účelovým nábytkom, hračkami a ostatným zariadením zodpovedajúcim vývinovým osobitnostiam detí predškolského veku. Deti majú k dispozícií veľký priestranný dvor s pieskoviskom a preliezkami. Celý objekt materskej školy je situovaný v peknom prírodnom prostredí.

Výchovno – vzdelávacia činnosť

Výchovno – vzdelávacia činnosť je zameraná na rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov na všestranný rozvoj osobnosti detí a ich prípravu pre vstup do základnej školy. Život detí a zamestnancov materskej školy je úzko spätý so životom v obci. Aj keď sme rómska materská škola, vyučovacím jazykom je slovenčina. Máme na zreteli predovšetkým rozvoj jazykových schopnosti detí, čo vyplýva z dlhodobej úlohy školy. Je to celkový rozvoj dieťaťa a začlenenie dieťaťa do spoločenského prostredia. Metodickú a poradenskú pomoc poskytuje pedagogickým zamestnancom pracovníčka Školského úradu v Poprade. Kontrola a hodnotenie úrovne výchovy a vzdelávania je v kompetencií ŠŠI v Prešove. Prijímanie detí do materskej školy prebieha v rámci uplatňovania kompetencií riaditeľky stanovené v § 5 odst. 6 zákona č. 596/2003 a vo vyhláške MŠV SR č. 353/1994.

Súvisiace dokumenty:

Aktualizačné vzdelávanie: „Implementačná rovina stratégie zmeny, Profesijný rozvoj inkluzívneho tímu, Využitie odborných a pomocných profesií v spolupráci s rodinou, zapojenie rodiny do procesu predprimárnej výchovy a vzdelávaní“
(publikované 6.7.2022)

Aktualizačné vzdelávanie: „Inkluzívny manažment MŠ (riadenie inkluzívneho tímu, spolupráca pedagogických, odborných a pomocných profesií v MŠ)“
(publikované 6.7.2022)

Vyhodnotenie ukončenia aktualizačného vzdelávania „Inkluzívny manažment MŠ (riadenie inkluzívneho tímu, spolupráca pedagogických, odborných a pomocných profesií v MŠ)“
(publikované 6.7.2022)