Materská škola, ul. SNP

Materská škola, ul. SNPPoloha na mape
SNP 219/148
059 16 Hranovnica

tel.: 052 / 77 95 132
e-mail: materska.skola2@hranovnica.sk

Vedenie materskej školy:
Riaditeľka školy: Pavla Chovanová
konzultačné hodiny: 7.00 – 8.00 hod., 12.00 – 12.30 hod.
e-mail: riaditelms2@hranovnica.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Lenka Šifrová


Charakteristika materskej školy:

Materská škola sa nachádza v novopostavenej modernej budove s veľkými priestrannými triedami. Vnútorné priestory sú vybavené účelovým nábytkom, hračkami a ostatným zariadením zodpovedajúcim vývinovým osobitnostiam detí predškolského veku. Deti majú k dispozícií veľký priestranný dvor s preliezkami. Celý objekt materskej školy je situovaný v peknom prírodnom prostredí.

Materská škola bola donedávna dvojtriedna, od školského roka 2022/2023 sa rozšírila o ďalšie dve triedy. Aktuálne sú to teda štyri triedy: Lienky, Včielky, Slniečka, Sovičky. Materskú školu v šk. roku 2022/2023 navštevuje 86 detí (vo veku od 3 do 4 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou). Materská škola poskytuje poldennú starostlivosť, v čase od 7.00 hod. do 12.30 hod.

Materská škola je zapojená do Národného projektu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.“.

Zamestnanci materskej školy:

 • Mgr. Anna Švagerko – učiteľka
 • Bc. Zuzana Šimonovičová – učiteľka
 • Mgr. Petra Bojková – odborný zamestnanec
 • Bc.  Lucia  Muchová – pedagogický asistent
 • Denisa  Pačajová  – pedagogický asistent
 • Silvia Prachniarová – upratovačka
 • Mária Pačanová – upratovačka

Rada materskej školy: 

 • Lenka Šifrová – predseda Rady MŠ (za pedagogických zamestnancov)
 • Mária Pačanová (za nepedagogických zamestnancov)
 • Mária Pačanová (za rodičov detí)
 • Ing. Jozef Dulovič (za zriaďovateľa)
 • Ladislav Gabriš (za zriaďovateľa)

Výchovno – vzdelávacia činnosť

Výchovno – vzdelávacia činnosť je zameraná na rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov na všestranný rozvoj osobnosti detí a ich prípravu pre vstup do základnej školy. Život detí a zamestnancov materskej školy je úzko spätý so životom v obci. Aj keď sme rómska materská škola, vyučovacím jazykom je slovenčina. Máme na zreteli predovšetkým rozvoj jazykových schopnosti detí, čo vyplýva z dlhodobej úlohy školy. Je to celkový rozvoj dieťaťa a začlenenie dieťaťa do spoločenského prostredia. Metodickú a poradenskú pomoc poskytuje pedagogickým zamestnancom pracovníčka Školského úradu v Poprade. Kontrola a hodnotenie úrovne výchovy a vzdelávania je v kompetencií ŠŠI v Prešove. Prijímanie detí do materskej školy prebieha v rámci uplatňovania kompetencií riaditeľky stanovené v § 5 odst. 6 zákona č. 596/2003 a vo vyhláške MŠV SR č. 353/1994.


Povinné zverejňovanie:

V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 05916 Hranovnica, uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Aktualizačné vzdelávanie „Rozprávka a príbeh v edukácii MŠ“
(publikované 5.1.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Aktualizačné vzdelávanie „Digitálne nástroje a aktivity na spestrenie vyučovania v MŠ“
(publikované 5.1.2023)

Predchádzajúce vzdelávania:

Materská škola, ul. SNP 219/148, Hranovnica:
Aktualizačné vzdelávanie „Implementačná rovina stratégie zmeny, Profesijný rozvoj inkluzívneho tímu, Využitie odborných a pomocných profesií v spolupráci s rodinou, zapojenie rodiny do procesu predprimárnej výchovy a vzdelávaní“
(publikované 6.7.2022)

Materská škola, ul. SNP 219/148, Hranovnica:
Aktualizačné vzdelávanie „Inkluzívny manažment MŠ (riadenie inkluzívneho tímu, spolupráca pedagogických, odborných a pomocných profesií v MŠ)“
(publikované 6.7.2022)

Materská škola, ul. SNP 219/148, Hranovnica:
Vyhodnotenie ukončenia aktualizačného vzdelávania „Inkluzívny manažment MŠ (riadenie inkluzívneho tímu, spolupráca pedagogických, odborných a pomocných profesií v MŠ)“

(publikované 6.7.2022)