Poslanci obecného zastupiteľstva

VOLEBNÉ OBDOBIE 2022 – 2026


Ing. Mikuláš Husár
Starostovia a nezávislí kandidáti

Poslanec Ing. Mikuláš Husár bol uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2022 schválený za sobášiaceho. Zároveň je členom týchto komisií:

 • predseda komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (za politickú stranu Starostovia a nezávislí kandidáti, uznesenie č. 12/2022)
 • komisia ekonomická a správy majetku obce (uznesenie č. 10/2022)
 • stavebná komisia (uznesenie č. 10/2022)

Ján Bies
KDH

Poslanec Ján Bies je členom týchto komisií:

 • predseda komisie kultúry, mládeže, športu (uznesenie č. 10/2022)
 • komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (za politickú stranu KDH, uznesenie č. 12/2022)

Ing. Jozef Dulovič
Starostovia a nezávislí kandidáti

Poslanec Ing. Jozef Dulovič je zástupcom starostky obce.

Zároveň je členom týchto komisií:


Martin Malatin
SNS

Poslanec Martin Malatin je poverený zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva (uznesenie č.2/2022) v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zároveň je členom týchto komisií:

 • komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (za politickú stranu SNS, uznesenie č. 12/2022)
 • komisia ekonomická a správy majetku obce (uznesenie č. 10/2022)
 • stavebná komisia (uznesenie č. 10/2022)

Ing. Jozef Sabo
Starostovia a nezávislí kandidáti

Poslanec Ing. Jozef Sabo je členom týchto komisií:


Ing. Róbert Justh
Starostovia a nezávislí kandidáti

Poslanec Ing. Róbert Justh je členom týchto komisií:


Dušan Čonka
Strana rómskej koalície – SRK

Poslanec Dušan Čonka bol uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/2022 schválený za sobášiaceho.

Zároveň je členom týchto komisií:


Ladislav Gabriš
Strana rómskej koalície – SRK

Poslanec Ladislav Gabriš je členom týchto komisií:


Dušan Pačan
Strana rómskej koalície – SRK

Poslanec Dušan Pačan je členom týchto komisií:

 • komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (za politickú stranu SRK, uznesenie č. 12/2022)
 • komisia ekonomická a správy majetku obce (uznesenie č. 10/2022)
 • komisia kultúry, mládeže, športu (uznesenie č. 10/2022)