Referendum – 21.1.2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa koná od 7.00 do 22.00 hod.

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“

 

Referendum 21.1.2023:
Výsledky Referenda o možnosti skrátenia volebného obdobia
(publikované 22.1.2023)

Referendum 21.1.2023:
Zápis voliča do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov
(publikované 14.1.2023)

Referendum 21.1.2023:
Určenie volebných okrskov a volebných miestností v obci Hranovnica
(publikované 28.12.2022)

Referendum 21.1.2023:
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou
(publikované 15.11.2022)

Referendum 21.1.2023:
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie o
známenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum
(publikované 15.11.2022)

Referendum 21.1.2023:
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre konanie referenda vyhláseného na 21. januára 2023
(publikované 11.11.2022)

Referendum 21.1.2023:
Informácia pre voliča
(publikované 11.11.2022)

Referendum 21.1.2023:
Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda
(publikované 9.11.2022)

Všetky dostupné informácie nájdete tu: https://www.minv.sk/?referendum