Dokumenty samosprávy

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(schválené Obecným zastupiteľstvom v Hranovnici 23.2.2023)

Kalendárny plán zasadnutí OcZ v roku 2023
(publikované 30.1.2023)

Zásady hospodárenia s majetkom obce Hranovnica
(publikované 29.6.2022)

Komunitný plán sociálnych služieb obce Hranovnica na obdobie rokov 2017 – 2022
(publikované 19.8.2021)

Štatút Obce Hranovnica
(schválený Obecným zastupiteľstvom v Hranovnici 6.2.2019 – uznesenie č.22/2019publikované 11.2.2019)

Kódex diskutujúceho na facebookovej stránke obce Hranovnica
(publikované 20.12.2014)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hranovnica
na obdobie rokov 2015 – 2020 s výhľadom na 2025
(publikované 3.11.2015)

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hranovnici,
platný od 30. januára 2015, novelizovaný 30.10.2015
(publikované 3.11.2015)

Smernica č.1/2015 o verejnom obstarávaní
(publikované 1.6.2015)

Požiarny poriadok obce Hranovnica
(publikované 29.12.2015)

Popis systému nakladania s odpadom

Program odpadového hospodárstva obce Hranovnica na roky 2016 – 2020
(publikované 26.6.2019)

Prevádzkový poriadok zberného dvora Obce Hranovnica
(publikované 26.6.2019)