Správy z kontrolnej činnosti

Správy hlavného kontrolóra obce sú zverejňované od septembra 2015, na základe návrhu hlavnej kontrolórky obce, prerokovanom na 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18.9.2015.

Zoznam správ z priebežnej kontrolnej činnosti:

Ing. Zuzana Tancošová:

Správa z kontrolnej činnosti č.1/2022 zo dňa 19.5.2022
prerokovaná na 26. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2022
(kontrola závierkových výkazov k 31.12.2021, kontrola účtovných dokladov z hľadiska dodržania zákona o účtovníctve a zákona o finančnej kontrole)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce Hranovnica k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021
prerokované na 26. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2022

 

Ing. Andrea Marhevková:

Správa zo dňa 4.10.2020
prerokovaná na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 8.10.2020
(kontrola hotovostných príjmov a výdavkov od 1.1.2020 do 30.4.2020, kontrola došlých faktúr od 1.1.2020 do 30.4.2020, kontrola interných účtovných dokladov od 1.1.2020 do 31.3.2020, iné kontrolné zistenia)

Správa zo dňa 29.9.2020
prerokovaná na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 8.10.2020
(kontrola hotovostných príjmov a výdavkov od 1.5.2019 do 31.12.2019, kontrola došlých faktúr od 1.6.2019 do 31.12.2019)

Správa zo dňa 14.10.2019
prerokovaná na 8. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.11.2019
(kontrola hotovostných príjmov a výdavkov od 1.1.2019 do 30.4.2019, kontrola došlých faktúr od 1.1.2019 do 31.5.2019)

Správa zo dňa 20.3.2019
prerokovaná na 5. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 6.6.2019
(finančná kontrola hospodárenia obce)

Správa zo dňa 13.6.2018
prerokovaná na 45. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.6.2018
(overenie postupov pri výrube stromov v areáli základnej školy a následné naloženie so získanou drevnou hmotou)

Správa zo dňa 13.6.2018
prerokovaná na 45. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.6.2018
(priebežne vykonaná finančná kontrola hospodárenia Obce: dodržiavanie princípov hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a transparentnosti pri nakladaní s prostriedkami obce)

Správa zo dňa 30.11.2017
prerokovaná na 39. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 7.12.2017
(priebežná finančná kontrola hospodárenia Obce – pokladnica, došlé faktúry, kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu)

Správa zo dňa 10.6.2017
prerokovaná na 34. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2017
(priebežná finančná kontrola hospodárenia Obce – pokladnica, bankové účty, došlé faktúry)

Správa zo dňa 2.5.2017
prerokovaná na 34. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2017
(finančná kontrola v ZŠ Hranovnica)

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečnému účtu obce Hranovnica za rok 2016 prerokované na 34. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2017

Správa zo dňa 31.3.2017
prerokovaná na 31. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11.4.2017
(finančná kontrola v ZŠ Hranovnica)

Správa zo dňa 3.12.2016
prerokovaná na 28. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.12.2016
(finančná kontrola v ZŠ Hranovnica)

Správa zo dňa 20.10.2016
prerokovaná na 26. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 2.11.2016
(priebežná finančná kontrola hospodárenia Obce – pokladnica, bankové účty, došlé faktúry)

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečnému účtu Obce Hranovnica za rok 2015 prerokované na 22. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.6.2016

Správa zo dňa 21.5.2016
prerokovaná na 20. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.5.2016
(finančná kontrola využitia dotácií z rozpočtu obce – Futbalový klub 1931 Hranovnica)

Správa zo dňa 20.5.2016
prerokovaná na 20. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.5.2016
(finančná kontrola využitia dotácií z rozpočtu obce – Šachový klub Hranovnica)

Správa zo dňa 24.3.2016
prerokovaná na 19. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.4.2016
(finančná kontrola využitia dotácií z rozpočtu obce – MS SČK Hranovnica)

Správa zo dňa 24.3.2016 a 7.4.2016
prerokovaná na 19. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.4.2016
(finančná kontrola využitia dotácií z rozpočtu obce – DHZ Hranovnica)

Správa zo dňa 10.3.2016
prerokovaná na 18. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 1.4.2016
(priebežná finančná kontrola pohybov finančných prostriedkov OcÚ Hranovnica)

Správa zo dňa 8.2.2016
prerokovaná na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.2.2016
(následná finančná kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti nakladania s finančnými prostriedkami v Základnej škole Hranovnica za obdobie júl – december 2015)

Správa zo dňa 14.10.2015
prerokovaná na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.10.2015
(finančná kontrola v ZŠ Hranovnica)

Správa zo dňa 10.9.2015
prerokovaná na 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18.9.2015
(priebežná finančná kontrola hospodárenia OcÚ Hranovnica)