Členovia komisií

VOLEBNÉ OBDOBIE 2014 – 2018

 

Komisia ekonomická, správy majetku obce a ochrany verejného poriadku

predseda: Tomáš Šavel
sekretár: JUDr. Lukáš Antoni

členovia:

 • Ing. Jana Šturcelová
 • Ľubomír Prachniar
 • Ing. Martin Valluš
 • Vladimír Kočko
 • PaedDr. Mgr. Ján Krett
 • Martin Malatin
 • Peter Oravec
 • Dušan Pačan
 • Marek Pačan

Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a protipovodňovej prevencie

predseda: Martin Malatin
sekretár: Zuzana Juráčková

členovia:

 • Ľubomír Prachniar
 • Róbert Raček
 • Ing. arch. Gabriel Dulovič
 • Marek Valluš


Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže, športu, zdravotného a sociálneho zabezpečenia

predseda: Ing. Martin Valluš
sekretár: Zdenka Benková

členovia:

 • Peter Oravec
 • Tomáš Šavel
 • Mgr. Katarína Lišuchová
 • Mgr. Mária Uhrinová
 • Marta Vallušová
 • Mária Lavková
 • Martin Oravec
 • PhDr. Peter Roth, PhD.
 • Eva Rothová


Komisia starostlivosti o Rómsku komunitu

predseda: Marek Pačan

členovia:

 • Vladimír Kočko
 • Dušan Pačan
 • Mária Pačanová
 • Anna Horváthová
 • Marta Horváthová
 • Jozef Šarišský


Komisia propagačná

predseda: PaedDr. Mgr. Ján Krett
sekretár: Mariana Kopáčová

členovia:

 • Mgr. Terézia Biesová
 • Mgr. Amália Fišerová


Komisia zriadená v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

členovia:

 • Vladimír Kočko
 • PaedDr. Mgr. Ján Krett
 • Martin Malatin
 • Marek Pačan
 • Ľubomír Prachniar