Zriadenie komisií

VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 – 2022

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb  zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

  1. vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,
  2. vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
  3. kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

Komisie sa schádzajú podľa potreby. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici na svojom 3. zasadnutí dňa 6.2.2019 uznesením č.22/2019 (zmena štatútu Obce Hranovnica) zriadilo pre volebné obdobie 2018 – 2022 tieto komisie:

  • komisia ekonomická a správy majetku obce,
  • komisia kultúry, mládeže, športu,
  • stavebná komisia,
  • komisia zriadená v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Uznesením č. 23/2019 zo dňa dňa 6.2.2019 obecné zastupiteľstvo schválilo zoznam členov komisií. Zoznam bol doplnený o členov Komisie stavebnej uznesením č.39/2019 zo dňa  7. marca 2019.