Tlačivá a formuláre

Prílohy k podávaniu daňového priznania v roku 2023:

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
(publikované 24.1.2023)

Dohoda spoluvlastníkov na podanie spoločného priznania k dani z nehnuteľností
(publikované 24.1.2023)

Priznanie k dani za psa + príloha
(publikované 24.1.2023)

Tlačivá školskej jedálne pre šk. rok 2022/2023:

Zápisný lístok stravníka pre dieťa navštevujúce Materskú školu, ul. Hviezdoslavova
(publikované 26.8.2022)

Zápisný lístok stravníka pre dieťa navštevujúce Materskú školu, ul. SNP a pre žiaka základnej školy
(publikované 26.8.2022)

Tlačivo potrebné pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

Formulár žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
(publikované 15.11.2018)

Formulár žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
(publikované 15.11.2018)

Tlačivá potrebné pre prevádzkovateľov prevádzkarni podľa VZN č.4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hranovnica:

Oznámenie prevádzkovateľa 
podľa čl. VI. ods. 1 VZN č.4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hranovnica

Žiadosť prevádzkovateľa prevádzkarne 
podľa čl. VIII. ods. 3 VZN č.4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hranovnica o povolenie osobitnej prevádzkovej doby od 1.1.2016

Tlačivo na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
(pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
(pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)

Slobodný prístup k informáciám:

Formulár žiadosti o sprístupnenie informácií
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Formulár žiadosti o sprístupnenie informácií
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Tlačivá stavebného úradu:

Prehlásenie stavebného dozora

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby

Žiadosť o povolenie na prekopanie miestnej komunikácie

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávky,
resp. pretláčania miestnej komunikácie (rozkopávkove povolenie)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Žiadosť o povolenie reklamného, informačného, propagačného zariadenia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby – časti stavby

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o vydanie povolenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie povolenia užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Tlačivá pre chovateľov hospodárskych zvierat:

Vykonávacie rozhodnutie komisie EÚ 2018/1669
(publikované 28.11.2018)

Formulár žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat
(publikované 28.11.2018)

Formulár žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat
(publikované 28.11.2018)

Registračné tlačivo pre chovateľov ošípaných
(publikované 28.11.2018)

Tabuľka č.1 z vyhlášky
(publikované 28.11.2018)

Tabuľka č.1 z vyhlášky
(publikované 28.11.2018)

Usmernenie – postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu
(publikované 16.12.2019)

Pokyny pre chovateľov hospodárskych zvierat
(publikované 16.12.2019)

Predaj ošípanej na domácu spotrebu (tlačivo, príloha č.1)
(publikované 16.12.2019)

Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu (tlačivo, príloha č.2)
(publikované 16.12.2019)