Územný plán obce

Grafická časť:

Návrh začlenenia riešeného územia do širších vzťahov (1:50 000)

Komplexný urbanistický návrh (1:10 000)

Komplexný urbanistický návrh (1:2 880)

Dopravné vybavenie (1:2 880)

Technické vybavenie – voda, kanalizácia (1:2 880)

Technické vybavenie – energetika a telekomunikácie (1:2 880)

Vyhodnotenie PPF (1:2 880)

Vyhodnotenie LPF (1:2 880)

Ochrana prírody (1:10 000)

Regulačné celky (1: 2880)

Textová časť:

Obálky:

Vrchná obálka

Obsah územného plánu

Textová časť:

Obálka textovej časti

Obsah textovej časti

Textová časť

Vyhodnotenie PPF:

Obálka – Vyhodnotenie a prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej a lesnej pôde

Návrh perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely (1:2 880)

Návrh perspektívneho použitia lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely (1:2 880)

Schéma výkresu (zmenšenina bez mierky)

Tabuľky PPF

Textová časť PPF

Záväzná časť:

Obálka záväznej časti územného plánu obce Hranovnica

Obsah záväznej časti územného plánu obce Hranovnica

Regulačné celky – výkres (1:2 880)

Čistopis záväznej časti

 

Zmeny a doplnky:

Zmeny a doplnky ÚPN-O č.1 (Kameňolom Dubina)
október 2011

Zmeny a doplnky ÚPN-O č.2
marec 2017