Zástupca starostu obce

Ing. Martin Valluš
zástupca starostu obce
e-mail: zastupca.starostu@hranovnica.sk

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)] zákona o obecnom zriadení, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Starosta Obce Hranovnica v súlade s ods. 1 a 3 § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril uznesením č. 9/2014 poslanca Ing. Martina Valluša zastupovaním starostu odo dňa 19.12.2014 v tomto rozsahu:

Je oprávnený:
vykonávať všetky pracovné činnosti právomocí starostu v plnom rozsahu počas neprítomnosti starostu alebo nespôsobilosti starostu na výkon funkcie presahujúcej jeden kalendárny mesiac.

Koordinuje:

  • činnosť komisií pri obecnom zastupiteľstve,
  • poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách,
  • prešetrovanie petícií v súlade so zákonom.

Zodpovedá za:

  • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností,
  • pripomienkovanie všeobecne záväzných noriem, interných predpisov a iných, riadiacich aktov.

Zabezpečuje:

  • materiálno-technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov obecného zastupiteľstva.

Vedie:

  • zákonom stanovených zasadnutí obecného zastupiteľstva,
  • zhromaždenie obyvateľov obce, ktoré zvolá obecné zastupiteľstvo.

Schvaľuje:

  • pracovné cesty starostovi obce.

Plní:

  • ďalšie úlohy podľa rozhodnutia starostu.

 

Poverenie poslanca Ing. Martina Valluša zastupovaním starostu obce odo dňa 19.12.2014