Školská jedáleň

Hlavnou náplňou školskej jedálne je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu pre žiakov a zamestnancov. Sme zapojení do celospoločenského programu podpory zdravia „Školské ovocie“ dotované EÚ a do programu „Mliečny program“ dotované EÚ.

V školskej jedálni ponúkame pre deti desiate, obedy a olovranty pre deti navštevujúce Materskú školu, ul. Hviezdoslavova, Materskú školu, ul. SNP a pre žiakov základnej školy.


Alena Vallušová
vedúca školskej jedálne

tel. 0905 811 099
e-mail: skolska.jedalen@hranovnica.sk

Agenda:

 • koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky, zabezpečovanie výroby jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie,
 • kompletná agenda v oblasti školského stravovania, vedenie evidencie stravníkov, evidencie príjmov za stravovanie a evidencie výdajov a úhrady faktúr, vyúčtovanie školskej jedálne
 • prijímanie prihlášok a zápisných lístkov na stravovanie
 • riešenie sťažností a pripomienok stravníkov

Zamestnanci školskej jedálne:

ul. Hviezdoslavova:

 • Hlavná kuchárka: Mária Fábryová
  Pomocná sila: Mária Kiktová

ul. SNP:

 • Hlavná kuchárka: Renáta Petrenková
  Pomocná sila: Margita Kolušová

Informácie k stravovaniu v šk. roku 2022/2023:

Denný poplatok za odobraté jedlo je:

 • desiata: 0,38 €
 • obed: 0,90 €
 • olovrant: 0,26 €
 • réžia: 0,10 €

Spolu: 1,64 €


Spôsob úhrady MŠ Hviezdoslavova:

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred k 15. dňu v mesiaci sumu 32,80 € /mesiac t.j. do 15.9.2022 uhradiť sumu 2 x 32,80 € (september, október), teda 65,60 € na účet školskej jedálne

SK64 5600 0000 0034 4994 7011

prevodom alebo poštovou poukážkou.


Spôsob úhrady MŠ ul. SNP a základná škola:

Platba za stravné sa uhrádza vopred k 15. dňu v mesiaci. Platbu je potrebné uhradiť v hotovosti na obecnom úrade v Hranovnici v pokladni, alebo na účet školskej jedálne

SK76 5600 0000 0034 4994 6019

 • desiata: 0,38 €
 • obed: 0,90 €
 • réžia: 0,10 €
 • Materská škola: 1,38 € x 20 =27,60 € / mesiac (desiata, obed, réžia)
  HN (hmotná núdza) a ČV (čestné vyhlásenie) doplatok rodič 0,08 € x 20 = 1,60 €
 • Základná škola 1.stupeň: 1,31 € x 20 = 26,20 € / mesiac (obed, réžia)
  HN a ČV doplatok rodič 0,01 € x 20 = 0,20 €
 • Základná škola 2.stupeň: 1,40 € x 20 = 28 € / mesiac (obed, réžia)
  HN a ČV doplatok rodič 0,10 € x 20 = 2,00 €

Dotácie sú určené deťom, ktoré žijú v rodinách, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke alebo ak príjem rodín je najviac vo výške životného minima. Poskytujú sa do ukončenia základnej školy. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole.


Odhlásenie dieťaťa zo stravy:
Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred a to najneskôr do 12.00 hod. na t.č. 0905 811 099. V prípade, ak nebude dodržaný tento termín, náklady na stravu za daný deň hradí v plnom rozsahu rodič.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje! V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu vyzdvihnúť v ŠJ od 11.00 – 11.30 hod.

 

Zápisný lístok stravníka pre dieťa navštevujúce Materskú školu, ul. Hviezdoslavova
(publikované 26.8.2022)

Zápisný lístok stravníka pre dieťa navštevujúce Materskú školu, ul. SNP a pre žiaka základnej školy
(publikované 26.8.2022)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hranovnicač. 2/2022
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 26.8.2022)