Urbariát

Urbariát, pozemkové spoločenstvo HranovnicaPoloha na mape
SNP č. 86/44

059 16 Hranovnica

Kontakty:
predseda: 0907 992 913
kancelárie: 052/7883586, 0905 725 912
lesník: 0905 412 522
e-mail: urbarhranovnica@urbarhranovnica.sk

Vznik:
16.01.1992, registrácia MV SR Bratislava 16.01.1992 č. spisu: VS/1-900-90-4934

Nová registrácia:
18.03.1996
Obvodný lesný úrad v Poprade, č. 15/96, práv. 96/03103-001

Identifikačné údaje:
IČO: 00619809
DIČ: 2020515475
IČ DPH: SK2020515475

Orgány pozemkového spoločenstva:

Výbor urbariátu:
predseda: Tomáš Šavel
podpredseda: Miloš Fedor
tajomník: Mária Malatinová

členovia:

  • Ing. Ján Roth
  • Martin Valluš
  • Štefan Orolín
  • Martin Urban
  • František Šavel
  • Martin Palguta

Dozorná rada:
predseda: Dušan Slavkovský

členovia:

  • Vladimír Malatin
  • Alena Rothová

Zamestnanci urbariátu:

  • Ing. Mária Očkaiková – ekonómka

 

 Úradné hodiny Urbariátu:
 pondelok, utorok 8.00 – 11.00
 streda 13.00 – 15.00
 štvrtok, piatok nestránkový deň

V súrnych prípadoch je možnosť kontaktu po telefonickom dohovore s predsedom aj v iných dňoch a hodinách (tel. 0907 992 913). Informácie o kúpe alebo predaji podielov dostanete v kancelárii Urbariátu.

História urbariátu:

Mária Terézia v januári 1767 vydala nariadenia „Milostivý urbár“, ktoré dávalo do určitého pomeru dávky a povinnosti poddaných voči ich zemepánom. URBÁR bola kniha, v ktorej boli zapísaní poddaní, pracujúcich na poliach a lesoch panstiev. V roku 1853 bol vydaný tzv. urbársky patent , ktorým sa úplne zrušil dovtedajší urbársky pomer voči zemepánovi, urbárnici sa stali právnymi vlastníkmi poddanskej pôdy. Toto obdobie bolo známe zrušením nevoľníctva, ako výsledok revolučného roku 1848. Podstatné bolo, že urbárska poddanská pôda, zachytená v urbári sa po zrušení poddanstva od tohto roku stala podkladom pre jej prechod do súkromného vlastníctva poddaných, ktorí na nej pracovali. O 100 rokov neskôr – v roku 1948, po znárodnení, sa urbariáty zrušili, začali sa zakladať družstvá a les začal obhospodárovať n.p. Štátne lesy.

Po roku 1989 boli vydané zákony a to zákon č. 229/1991 Zb. (zákon o pôde), č.330/1991 Zb. (o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva a o pozemkovom fonde) a zákon č. 181/1995 Zb. (o pozemkových spoločenstvách). Týmito zákonnými ustanoveniami a ich novelami vznikol priestor pre opätovné navrátenie užívacích práv a majetku ich pôvodným nasledovníkom.

Novodobú históriu začal urbariát písať v roku 1992. Počas jeho 20 – ročnej existencie vo funkcii predsedu pôsobili Kukla Rudolf (1992 – 2001), Ing. Benko Martin (2001 – 2003), Ing. Valluš Jozef (2003 – 2007), Palguta Tibor (2007-2011). Súčasným predsedom je Tomáš Šavel.
Prvé sídlo urbariátu bolo v priestoroch Obecného úradu (1992 – 1995), ďalšie roky sídlil v prenajatých priestoroch PD Hranovnica (1996 – 2005). XIII. Valné zhromaždenie dňa 23.4.2005   odsúhlasilo kúpu budovy bývalej Plynoslužobne, čím urbariát získal vlastné dôstojné priestory a od 1.11.2005 už sídli na ul. SNP č. 86 v Hranovnici.

Činnosť urbariátu výrazne ovplyvnili dve živelné pohromy. Prvá kalamita postihla lesné porasty 1.6.1995 na ploche 37 ha,  ktorá predstavovala cca 15 000 m3 dreva. Najviac bola postihnutá Dubina. Les sa ešte nestihol spamätať a už ho zasiahla druhá vetrová kalamita 28.10.2002 s omnoho väčšími následkami. Padlo 48 000 m3 drevnej hmoty na ploche 110 ha.
Prioritnou úlohou urbariátu v obidvoch prípadoch bolo, čo najskôr odstrániť následky kalamity a zalesniť holiny vzniknuté po vetrovej a následne kôrovcovej kalamite.
Urbariát je vlastníkom nehnuteľností, a to lesných pozemkov a pasienkov, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obcí Hranovnica, Gánovce, Filice a Betlanovce.  Ďalší majetok sa nachádza priamo v obci Hranovnica, a to pozemok s budovami na ul. SNP.

Charakter činnosti urbariátu: ťažba dreva, pestovná činnosť
Pri zabezpečení pestovnej činnosti ide o nasledovné práce: uvoľňovanie plôch odstraňovaním haluziny,  obnova lesa zalesňovaním, ochrana mladých lesných porastov – mechanická (proti burine) a chemická (proti ohryzu zverou), výsek krov, údržba lesných ciest a pod. V lokalite Glazy a Rottbach sú dve lesné škôlky za účelom dopestovania vlastných sadeníc.
Z drevín v lesoch prevažuje smrek obyčajný a jedľa biela. V menšom množstve sa vyskytuje borovica obyčajná, smrekovec opadavý. Ťažba drevnej hmoty ako aj pestovná činnosť sa vykonávajú v zmysle zákona o lesoch.


Dokumenty urbariátu:

Informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe