Úradná tabuľa

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznam o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ v Materskej škole, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica (zastupovanie počas materskej dovolenky a prípadnej rodičovskej dovolenky)
(publikované 10.8.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznam o 2 voľných pracovných miestach: Učiteľ v Materskej škole, SNP 219/148, Hranovnica
(publikované 10.8.2022)

Okresný úrad Poprad, Pozemkový a lesný odbor, Pozemkové oddelenie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad:
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Hranovnica – Verejná vyhláška
(publikované 5.8.2022)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním (stavba „Oplotenie pozemku“, stavebník Dávid Benko) – Verejná vyhláška
(publikované 5.8.2022)

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny – 19. august 2022
(publikované 2.8.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zámer dispozície s nehnuteľným majetkom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 28.7.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh VZN č. 1/2022, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Hranovnica
(publikované 28.7.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 28.7.2022)

Obec Veľký Slavkov, Kpt. Morávku 117, 059 91 Veľký Slavkov
Ponuka voľného pracovného miesta: Odborný zamestnanec spoločného školského úradu Veľký Slavkov
(publikované 25.7.2022)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 23.6.2022)

Okresný súd Poprad:
Výzva na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania – Martin Gajan
(publikované 19.4.2022)

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí – 29.10.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov
(publikované 2.8.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Informácia o určení osôb na prevzatie Kandidátnych listín pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hranovnica, Kandidátnych listín pre voľby starostu obce Hranovnica, Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie
(publikované 21.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Oznámenie o minimálnom počte podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce
(publikované 21.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb (10.6.2022)
(publikované 21.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie
(publikované 12.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí – 29. októbra 2022
(publikované 6.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
(publikované 14.6.2022)

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – 29.10.2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov
(publikované 2.8.2022)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Informácia o určení osôb na prevzatie Kandidátnych listín pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hranovnica, Kandidátnych listín pre voľby starostu obce Hranovnica, Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie
(publikované 21.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie
(publikované 12.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
(publikované 14.6.2022)