Úradná tabuľa

Návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022:

Návrh programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2020 – 2022
(publikované 18.11.2019)

Návrh príjmovej časti programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2020 – 2022
(publikované 18.11.2019)

Návrh výdavkovej časti programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2020 – 2022
(publikované 18.11.2019)

Ďalšie dokumenty:

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia:
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania SR v roku 2020
(publikované 5.12.2019)

Oznámenie o mieste uloženia zásielky: Róbert Čech, Hranovnica
(publikované 20.11.2019)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na 1. polrok 2020
(publikované 19.11.2019)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Obce Hranovnica č. 4/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hranovnica
(publikované 12.11.2019)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Obce Hranovnica č. 5/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(publikované 12.11.2019)

Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Milan Kočko, Mlynská 577/46, 059 16 Hranovnica
(publikované 7.11.2019)

Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Tomáš Čonka, SNP 200/133, 059 16 Hranovnica
(publikované 7.11.2019)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020: 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky:
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
(publikované 5.11.2019)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky:
Informácie pre voliča
(publikované 5.11.2019)

Zverejnenie adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou:

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia – usmernenie:

link: https://www.minv.sk/?nr20-posta2

Informácie o voľbách:

link: https://www.minv.sk/?volby-nrsr