Úradná tabuľa

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Marek Jína, Marcel Koluš s manž. Margitou, Milan Rusnák s manž. Annou, Ing. Michal Bednár s manž. Mgr. Zuzanou, František Pustovka s manž. Ľudmilou, Vladimír Juráček
(publikované 17.10.2019)

Davies s.r.o., Nezábudkova 5, 821 02 Bratislava:
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie
(publikované 16.9.2019)

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020: 

Zverejnenie adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou:

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia – usmernenie:

link: https://www.minv.sk/?nr20-posta2

Informácie o voľbách:

link: https://www.minv.sk/?volby-nrsr