Všeobecne záväzné nariadenia

Zoznam schválených Všeobecne záväzných nariadení obce Hranovnica (VZN):

Poznámka: Tento zoznam neobsahuje návrhy VZN, v procese ich tvorby a schvaľovania sa tieto zverejňujú na elektronickej úradnej tabuli obce Hranovnica.

VZN č.3/2023
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hranovnica

VZN č.2/2023
 o poskytovaní príspevku na stravovanie

VZN č. 1/2023
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica

VZN č. 3/2022
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica

(zrušené VZN č. 1/2023)

VZN č. 2/2022
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(zrušené VZN č.3/2022)

VZN č. 1/2022
ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Hranovnica

VZN č. 2/2021
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1/2021
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(zrušené VZN č.2/2022)

VZN č. 2/2020
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(zrušené VZN č.1/2021)

VZN č. 1/2020
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(zrušené VZN č.2/2021)

VZN č. 4/2019
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Hranovnica
(zrušené VZN č.3/2023)

VZN č. 3/2019
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(zrušené VZN č.2/2020)

VZN č. 2/2019
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Hranovnica

VZN č.1/2019
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(zrušené VZN č.3/2019)

VZN č.1/2018
ktorým sa upravujú podrobnosti o organizácií miestneho referenda na území obce Hranovnica a o doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení

VZN č.2/2017
o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(zrušené VZN č.1/2019)

VZN č.1/2017
ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č.2 záväznej časti Územného plánu obce Hranovnica

Príloha č.1 k VZN č.1/2017 (zmeny v textovej časti),
ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č.2 záväznej časti Územného plánu obce Hranovnica

Príloha č.2 k VZN č.1/2017 (výrez č. 9/1, č. 9/2, č. 9/3 výkresu č. 9),
ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č.2 záväznej časti Územného plánu obce Hranovnica

VZN č.3/2016
o podmienkach držania psov na území obce Hranovnica
(novelizácia č.1 zo dňa 19.4.2018)

VZN č.2/2016
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Hranovnica
(zrušené VZN č.2/2019)

VZN č.1/2016
o zápise detí do 1. ročníka základnej školy na území obce Hranovnica

VZN č.5/2015
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(zrušené VZN č.1/2020)

VZN č.4/2015
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hranovnica

VZN č.3/2015
o verejnom poriadku na území obce Hranovnica
(novelizácia č.2 zo dňa 19.4.2018)

VZN č.2/2015
o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Hranovnica

VZN č.1/2015
ktorým sa ruší VZN č.3/2013 o zabezpečovaní a ochrane verejného poriadku

VZN č.2/2014
o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Hranovnica

VZN č.3/2013
o zabezpečovaní a ochrane verejného poriadku v obci Hranovnica
(zrušené VZN č.1/2015)

VZN č.2/2013
Požiarny poriadok obce Hranovnica
(zrušené VZN č.5/2015)

VZN č.1/2013
o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Hranovnica
(novelizácia č.1 zo dňa 29. mája 2015, novelizácia č.2 zo dňa 28.10.2016)

VZN č.3/2012
o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti
(zrušené VZN č.2/2016)

VZN č.2/2012
o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území Obce Hranovnica

VZN č.1/2012
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Hranovnica
(novelizácia č.1 zo dňa 28.10.2016, zrušené VZN č.4/2019)

VZN č.2/2011
ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu obce Hranovnica, vyhlásenej VZN Obce Hranovnica č.1/2007 dňa 30.11.2007

VZN č.1/2011
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(zrušené VZN č.2/2017)

VZN č. 4/2010
o trhovom poriadku na území katastrálnom území obce Hranovnica
(zrušené VZN č.2/2014)

VZN č. 3/2010
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

VZN č. 3/2009
o poskytovaní sociálnej služby v jedálni – stravovanie dôchodcov (novelizácia č.1 zo dňa 27. marca 2015)
(zrušené VZN č.2/2023)

VZN č. 2/2009
o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

VZN č. 1/2009
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území k.ú. obce Hranovnica
(zrušené VZN č.5/2015)

VZN č. 1/2007
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Hranovnica

VZN č. 6/2004
o podmienkach držania a chovu psov na k.ú. obce Hranovnica
(zrušené VZN č.3/2016)

VZN č. 4/2004
o symboloch obce a udeľovaní verejných uznaní

VZN č. 4/2003
o trvalom a prechodnom pobyte v obci Hranovnica
(zrušené VZN č.1/2016)