Nové smetné nádoby v obci a nelegálna skládka pneumatík pri ČOV

 

  Obec Hranovnica oznamuje občanom, že v obci bolo rozmiestnených ďalších 5 exteriérových smetných nádob, podobne ako tomu bolo v rovnakom ročnom období roku 2015. Nádoby boli umiestnené na autobusových zastávkach, pred hasičskou zbrojnicou a v parku medzi kostolom a reštauráciou Delta, a teda na najfrekventovanejších miestach pohybu občanov, na ktorých zatiaľ smetné nádoby umiestnené neboli. Veríme, že tieto kroky pomôžu k čistote a poriadku v obci.

 

    V súvislosti s nakladaním odpadu sa musíme bohužiaľ opätovne zaoberať novovytvorenou skládkou odpadu. Tentokrát bolo vedľa čistiarne odpadových vôd zložených niekoľko desiatok použitých pneumatík rôznych veľkostí (osobné a nákladné motorové vozidlo, traktor). V prípade zistenia páchateľa môže obec za takéto konanie uložiť pokutu až do výšky 1 500,- €.

 

    Podľa § 69 ods. 8 a 9 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je distribútor pneumatík (t.j. každý kto predáva alebo vykonáva výmenu pneumatík ako podnikateľ) je povinný vykonať BEZPLATNÝ ZBER odpadovej pneumatiky AJ BEZ KÚPY novej pneumatiky. Odpratanie týchto pneumatík a ich prevoz k distribútorovi opätovne zvyšuje náklady obce na nakladanie s odpadom a za prečin jedného tak budú musieť platiť všetci občania.

 

 

JUDr. Lukáš Antoni

prednosta OcÚ Hranovnica

 

 

foto: autor

 

 

 

 

aktualizované: 29.4.2016