Osobné údaje:

 

Meno a priezvisko:   Ing. Martin Benko

Adresa:                   Sládkovičova 450

                              059 16 Hranovnica

Dátum narodenia:     1952

Miesto narodenia:     Hranovnica

Manželka:                Monika - 1958

Deti:                        Martin – 1979

                               Katarína – 1980

                               František – 1982

                               Daniela - 1993

Vzdelanie:

 

1958 – 1967 ZDŠ Hranovnica

1967 – 1971 SPŠS Poprad

1971 – 1976 VŠT SF Košice

 

Odborné vzdelávanie:

 

1994 – osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta pre činnosť vykonávanej banským

           spôsobom

1994 – osvedčenie o absolvovaní kurzu podvojného účtovníctva

2005 – osvedčenie o získanom vzdelaní na tvorbu a vydávanie všeobecne-záväzných nariadení

           a správnych rozhodnutí obcami VÚC

2005 – osvedčenie o absolvovaní tréningu prípravy samosprávy na čerpanie podporných fondov EU

2007 – certifikát o absolvovaní komunikačných zručnosti v podmienkach verejnej správy vo vzťahu

           k verejnosti a médiám

2007 – osvedčenie o absolvovaní základných legislatívnych princípov fungovania miestnej

           samosprávy a jej orgánov

2010 – absolvovanie školenia v rámci projektu „Obec ako líder regiónu“

 

Pracovné skúsenosti:

 

1976 – 2002 – Cestné stavby, a.s. závod Poprad - majster opravárenskej dielne, referent

                      starostlivosti o ZF, vedúci oddelenia starostlivosti o ZF závodu

2000 – 2002 – Združenia bývalých urbarialistov, ich dedičov a obyvateľov  obce, pozem. spol.

                      Hranovnica - predseda

1994 – 2002 – zástupca starostu obce Hranovnica

od roku 2002 – starosta obce Hranovnica

 

Jazykové znalosti:

 

Ruský jazyk – aktívne

Nemecký jazyk – pasívne

 

Iné aktivity:

 

1976 – 1981 tajomník TJ Družstevník Hranovnica

1977 – 1982 predseda šachového oddielu TJ Družstevník Hranovnica

1995 – 2000 člen výboru Združenia bývalých urbarialistov, ich dedičov a obyvateľov obce,

                   pozem. spol. Hranovnica

2003 – 2005 predseda Združenia obcí mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu

2004 – 2008 člen Okresného centra KDH v Poprade

2006 – 2009 člen Krajskej rady KDH v Prešove

2005 – 2009 poslanec VÚC Prešovského kraja