Obecná knižnica

Poloha na mapeObecná knižnica
Sládkovičova 398/14
059 16 Hranovnica

Pracovníčka:
Zdenka Benková
tel. 052 / 7795 139
e-mail: kniznica@hranovnica.sk

 

 Výpožičná doba
 Pondelok 8.00 – 11.00 obedňajšia prestávka 13.00 – 18.00
 Štvrtok


Členské poplatky v roku 2019:

 • dospelý čitateľ: 1,50,- €

 • študent SŠ, VŠ: 1,00,- €

 • deti do 15 rokov: 0,50,- €

 • dôchodcovia: zdarma

Ďalšie poplatky:

 • za I. upomienku: 0,30,- €

 • za II. upomienku: 0,60,- €

 • za III. upomienku: 1,00,- €

 • za poškodenie etikety čiarového kódu: 0,50,- €

 • za stratu čitateľského preukazu: 0,50,- €


Dokumenty obecnej knižnice:

Štatút Obecnej knižnice v Hranovnici

Informácie o službe „Knižnica do domu“

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2018

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2018 (s finančnou podporou Fondu na podporu umenia)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2017 (s finančnou podporou Fondu na podporu umenia)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2016 (s finančnou podporou Fondu na podporu umenia)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2017

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2016

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2015

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2014

 

Knižný fond v knižnici k 31.12.2018 tvorí 11 499 kníh a je rozdelený nasledovne:

 • krásna literatúra pre deti: 4210 kníh

 • náučná literatúra pre deti: 649 kníh

 • krásna literatúra pre dospelých: 4755 kníh

 • náučná literatúra pre dospelých: 1885 kníh

Registrovaní čitatelia za rok 2018:

V roku 2018 bolo v knižnici registrovaných 249 čitateľov, z toho 156 detí do 15 rokov, 12 študentov, 54 dospelých a 27 dôchodcov. Registrácia čitateľov a výpožičný systém sa riadi podľa Knižničného a výpožičného poriadku knižnice. Od roku 2004 je knižný fond spracovaný programom LIBRIS.

Príspevok Obecného úradu a Ministerstva kultúry SR na nákup kníh:

 • rok 2010: 1311,85 € – nákup 245 kníh

 • rok 2011: 1400,00 € – nákup 110 kníh

 • rok 2012: 1500,00 € – nákup 190 kníh

 • rok 2013: 1500,00 € – nákup 195 kníh

 • rok 2014: 1452,99 € – nákup 191 kníh

 • rok 2015: 1801,64 € – nákup 244 kníh

 • rok 2016: 2200,11 € – nákup 255 kníh

 • rok 2017: 2020,72 € – nákup 273 kníh
 • rok 2018: 2291,08 € – nákup 322 kníh

Správa o využití poskytnutej dotácie z rozpočtu FPU na projekt s názvom „Doplnenie knižného fondu o nové knihy – nákup kníh:

Na základe žiadosti o finančný príspevok bola v roku 2018 Obecnej knižnici v Hranovnici poskytnutá dotácia na nákup kníh z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia vo výške
1 500,- € . Obec Hranovnica projekt spolufinancovala sumou 79,- €. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité najmä na nákup nových kníh pre deti a mládež, ktoré sú súčasťou staršej detskej klasiky slovenskej literatúry, nakoľko tieto tituly už boli značne poškodené.

Realizáciou tohto projektu bola naša knižnica obohatená o 191 knižných jednotiek v celkovej hodnote 1 579,- €, ktoré sú spracované a zaprírastkované pod prírastkovými číslami 13714 – 13952 v nasledujúcom členení:

 • krásna literatúra pre dospelých – 88 ks
 • krásna literatúra pre deti a mládež – 96 ks
 • náučná literatúra pre deti a mládež – 3 ks
 • náučná literatúra pre dospelých – 4 ks

Uvedené knižné jednotky sú riadne označené pečiatkou s textom „Zakúpené publikácie finančne podporil Fond na podporu umenia“ a pre čitateľov sú umiestnené v priestoroch knižnice. Pri nákupe literatúry a výbere dodávateľa sme sa snažili o čo najefektívnejšie využitie poskytnutých finančných prostriedkov.

Cieľom projektu bolo vyhovieť požiadavkám rôznych skupín čitateľov v čo najväčšom rozsahu, podporovať ich záujem o literatúru a získavať nových členov knižnice, pričom je potrebné obnovovať a dopĺňať knižný fond o stále nové a požadované knižné jednotky.